acm newone

Chapter Officers

RoleNamePeriod
Faculty Sponsor L V Narasimha Prasad 01-Sep-13 - 31-Dec-14
Membership Chair Madana Mohana 01-Sep-13 - 31-Dec-14
Chair Ragi Keerthana 31-Aug-13 - 30-Sep-14
Vice Chair Ms. Vaishnavi Hagaldivte 31-Aug-13 - 30-Sep-14
Treasurer Mr. Nitesh Kumar C.G 31-Aug-13 - 30-Sep-14
Secretary Mr. Sameer Srivastav M L 31-Aug-13 - 30-Sep-14
Web Master Ms. Anusha Dudipala 31-Aug-13 - 30-Sep-14