MUNI-SHEKAR
Dr. V Muni Sekhar

Team of Trainers

Maurya Muralidhar
Muralidher Mourya(Trainer)
appaji
Dr. V V Appaji (Trainer)
Prasad sir
G. S. Prasad Reddy(Trainer)
Manzoor-IT
 Md. Manzoor(Trainer) 
azhar-pp
Azhar Baig (Trainer)
SP-Kishore-scaled
S P Kishore (Trainer)
Samba raj
 M. Sambaraju (Guest Trainer) 
male-staff-avatar
Phani Kumar (Trainer)
male-staff-avatar
Ananth Kumar (Trainer)

Skill Enhancement Activities