Advisory Board

Mr. Prashanth Lingam, CEO, Bamboo House

Mr. Balaprasad Peddi Gari, TCS

Mr. Bhanu Prakash Reddy Varla , Founder, SagaVision Indi

Mr. K. C.Choudhury, MSME

Mr. Charan Lakkaraju, CEO, Stumagz